I. Základní ustanovení

1. Správce osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Sb. 53659457 (dále jen „správce“).

2. Kontaktní údaje provozovatele jsou následující 

Název: OK Investice s.r.o.

IČO: 142 44 748

se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

vedená u Městského soudu v Praze, vložka C 362636

E-mail: onkobersky@gmail.com

3. Osobním údajem se rozumí jakákoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelná fyzická osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje odpovědné osoby jsou: onkobersky@gmail.com

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyřízení zprávy z kontaktního formuláře

2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Právní základ a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení vaší objednávky, nebo dotazu či rezervace konzultace a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při podání objednávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít ani ji ze strany provozovatele plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a provádění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 zákona. K takovému zpracování jste udělili výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a k uplatnění nároků vyplývajících z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

2. Po uplynutí doby uchovávání správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • Podílí se na dodávkách zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 • poskytování služeb provozu webu a dalších služeb v souvislosti s provozem webu,
 • poskytování marketingových služeb.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé poštovních služeb / poskytovatelé cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v zákoně máte možnost

 • právo na přístup k vašim osobním údajům podle § 21 zákona,
 • právo na opravu osobních údajů podle § 22 zákona nebo na omezení zpracování podle § 24 zákona,
 • právo na výmaz osobních údajů podle § 23 zákona,
 • právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 zákona,
 • právo na přenositelnost údajů podle § 26 zákona,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v článku III těchto podmínek.

2. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení ukládání dat a uchovávání osobních údajů v papírové podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze osoby jím pověřené.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím políčka souhlasu v online formuláři. Zaškrtnutím políčka souhlasu potvrzujete, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.

3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky měnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a novou verzi zásad ochrany osobních údajů vám zašle také na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2021.